Polityka prywatności

Polityka prywatności 

I POSTANOWIENIA OGÓLNE

Niniejsza Polityka Prywatności określa zasady gromadzenia, przetwarzania i wykorzystywania danych osobowych pozyskanych przez Sklep Internetowy sklep.dalpo.pl (zwany dalej: „Sklepem”).

 

 1. Administratorem danych osobowych Dalpo Poland Sp. z.o.o. z siedzibą w Poznaniu (60-118), ul. Miedziana 3, NIP: 2090006495, REGON: 360766810, wpisane do Centralnej Informacji Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000542037 (zwane dalej: sklep.dalpo.pl lub Dalpo).
 2. Administrator wyznaczył panią Katarzynę Ellerik jako Inspektora ochrony danych, z którą można kontaktować się we wszystkich sprawach związanych z ochroną danych przesyłając wiadomość na adres iod@dalpo.pl lub pisemnie na adres pocztowy administratora wskazany w punkcie powyżej.
 3. Dane osobowe przetwarzane są zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).
 4. Zbierane przez Dalpo dane są:

II ZAKRES ZBIERANYCH DANYCH

Dane osobowe są niezbędne do świadczenia usług na najwyższym poziomie oraz ich rozwoju, dlatego Spółka Dalpo dokłada wszelkich starań, aby je odpowiednio zabezpieczyć w tym przetwarzać je jedynie w oparciu o odpowiednie podstawy prawne. Zakres gromadzonych danych jest ściśle zależy od rodzaju świadczonej usługi tj:

 

RODZAJ USŁUGI

KATEGORIE DANYCH

Rejestracja konta Użytkownika

§  adres e-mail

§  nazwa użytkownika

Zakupy on – line przez zarejestrowanych użytkowników

Zakupy on-line bez rejestracji

§  imię i nazwisko

§  adres do korespondencji/wysyłki

§  dane do faktury

§  adres e-mail

§  numer telefonu

§  nazwa użytkownika (wymagana przy rejestracji konta)

§  w przypadku Przedsiębiorców powyższy zakres danych jest dodatkowo poszerzony o pełną nazwę firmy i NIP Przedsiębiorcy

 

Newsletter

§  adres e-mail

 

Chat on-line

§  dane podane przez Użytkownika w oknie chatu

§  dane dotyczące przeglądarki przekazane za pomocą usługi „Chat on-line”

Formularz kontaktowy

 

§ dane osoby kontaktowej

§ adres e-mail

 

 

Dodatkowo w celu dostosowania i rozwoju funkcjonalności strony, w tym jej struktury i zawartości do indywidualnych potrzeb Użytkowników oraz zachowania bezpieczeństwa i jakości świadczonych przez serwis usług wykorzystywana jest technologia, która gromadzi oraz przetwarza dane zapisane w plikach cookies, w tym adres IP (szczegóły opisano w sekcji VIII Polityki prywatności).

Podczas korzystania ze stron internetowych Sklepu pobierane są automatycznie dodatkowe informacje (adres IP przypisany do Państwa komputera lub zewnętrzny adres IP dostawcy Internetu, nazwa domeny, rodzaj przeglądarki, czas dostępu, typ systemu operacyjnego).

Od Klientów mogą być także gromadzone dane nawigacyjne, w tym informacje o linkach i odnośnikach, w które zdecydują się kliknąć lub innych czynnościach, podejmowanych w naszym Sklepie Internetowym.

III CELE I PODSTAWY PRAWNE PRZETWARZANIA DANYCH

Dane osobowe przetwarzane są w następujących celach:

 1. rejestracji konta w serwisie sklep.dalpo.pl i weryfikacji tożsamości Użytkownikazwiązanej z bezpiecznym logowaniem – na podstawie akceptacji przez Użytkownika warunków Regulaminu serwisu (art. 6 ust. 1 lit. b RODO),
 2. podjęcia na żądanie Użytkownika działań przed zawarciem umowy i realizacji zawartej umowykupna-sprzedaży, w tym do obsługi płatności, dostarczania dostawy i informacji o statusie zamówienia (w postaci wiadomości SMS i/lub e-mail) oraz obsługi procesu reklamacji – na podstawie akceptacji regulaminu serwisu sklep.dalpo.pl (art. 6 ust. 1 lit. b RODO),
 3. dokonania zakupów on-line bez rejestracji konta Użytkownika, w tym również wykonanie płatności internetowej, przesyłanie informacji o statusie zamówienia (w postaci wiadomości SMS i/lub e-mail) jego dostawa oraz obsługa procesu reklamacji – na podstawie akceptacji regulaminu serwisu sklep.dalpo.pl (art. 6 ust. 1 lit b RODO);
 4. wypełnienia ciążących na Dalpo obowiązków prawnychzwiązanych z rachunkowością i podatkami oraz w celach archiwalnych (art. 6 ust. 1 lit. c RODO);
 5. przesyłania treści marketingowych za pośrednictwem kanału komunikacji na który Użytkownik wyraził dobrowolną zgodę tj. poprzez wiadomość elektroniczną na wskazany adres e-mail, w celu prezentacji ofert handlowych oraz przesyłania spersonalizowanych informacji o produktach i usługach Dalpo – na podstawie prawnie usprawiedliwionego interesu Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO);
 6. dostosowania i rozwoju funkcjonalności strony, w tym jej struktury i zawartości do potrzeb Użytkowników, tworzenia zagregowanych statystyk oraz zachowania bezpieczeństwa i jakości świadczonych przez serwisy usług – w oparciu o prawnie uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO);
 7. dochodzenia lub zabezpieczenia roszczeń, dostarczenia zakupu do osoby trzeciej (innej niż kupujący) czy dostosowania i rozwoju strony w tym jej struktury i zawartości do indywidualnych potrzeb Użytkownika oraz zachowania bezpieczeństwa i jakości świadczonych usług, co stanowi prawnie uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO);
 8. ochrony interesów Użytkowników bądź wyjaśnienia stanu faktycznego przy rozpatrywaniu sporów, nieprawidłowości bądź nadużyć oraz technicznych, związanych z administracją serwerami (adresy IP zbierane w trakcie połączeń internetowych). Ponadto, adresy IP służą do zbierania ogólnych, statystycznych informacji pozwalających na m.in. określenie regionu, z którego następuje połączenie w celu ustalenia domyślnego języku interfejsu serwisu oraz pozwalających na dostosowanie treści marketingowych do indywidualnych preferencji Użytkownika.
 9. komunikacji z Użytkownikiem: 
  – poprzez komunikatory (chat online) w tym za pośrednictwem mediów społecznościowych – w oparciu o prawnie usprawiedliwiony interes administratora polegający na budowaniu i rozwijaniu relacji z klientami (art. 6 ust. 1 lit. f RODO);
  – poprzez formularz kontaktowy – w oparciu o prawnie usprawiedliwiony interes administratora polegający na budowaniu i rozwijaniu relacji z klientami (art. 6 ust. 1 lit. f RODO);

IV OKRES PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

 1. Dane osobowe będą przetwarzane przez okres, w którym osoba pozostaje zarejestrowanym Użytkownikiem serwisu dalpo.pl, a po tym okresie przez czas niezbędny do zachowania zgodności z przepisami prawa lub dochodzenia albo obrony przed ewentualnymi roszczeniami.
 2. Dane osobowe zgromadzone na potrzeby wykonania umowy kupna-sprzedaży będą przetwarzane przez 5 lat liczone od końca roku kalendarzowego, w którym dokonano zakupu.
 3. Dane pozyskane w czasie komunikacji z Użytkownikiem poprzez aplikację Facebook, LinkedInoraz inne narzędzia będą przetwarzane do momentu wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania.
 4. Dane zbierane na potrzeby przesyłania treści marketingowych będą przetwarzane do czasu wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania lub do momentu wycofania zgody na wybrany kanał komunikacji, co do którego taka zgoda została wyrażona.
 5. Dane zbierane na potrzeby dostosowania i rozwoju funkcjonalności strony sklep.dalpo.pl oraz dotyczące geolokalizacji będą przetwarzane do momentu wniesienia sprzeciwu przez Użytkownika lub do momentu ich zdezaktualizowania.
 6. W przypadku, gdy przetwarzanie odbywa się na podstawie udzielonej przez Użytkownika zgody, dane będą przetwarzane do czasu realizacji celu, dla którego zostały zebrane lub do momentu odwołania zgody, w zależności od tego, które ze zdarzeń nastąpi jako pierwsze.

V INFORMACJE O PRZETWARZANIU

 1. Dane osobowe w zależności od celu przetwarzania mogą zostać ujawnione:
 1. W ramach korzystania przez Administratora z narzędzi wspierających bieżącą działalność udostępnianych np. przez firmę Google, dane osobowe mogą być przekazywane do państwa spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG), w szczególności do Stanów Zjednoczonych Ameryki (USA) lub innego państwa, w którym podmiot z nią współpracujący utrzymuje narzędzia służące do przetwarzania Danych Osobowych przy współpracy z Administratorem. Odpowiednie zabezpieczenie przetwarzanych Danych Osobowych poza EOG gwarantuje stosowanie zewnętrznych umów dotyczących przetwarzania danych w oparciu o standardowe klauzule umowne spełniające wymogi RODO.
 2. Dalpo posiada profile w serwisach społecznościowych: Facebook, YouTube, Linkedin (dalej „serwisy społecznościowe”), na których publikuje wiadomości dotyczące swojej działalności. Administratorzy serwisów społecznościowych we własnym zakresie rejestrują zachowania Użytkownika za pomocą plików cookies lub podobnych technologii, w tym również przy każdej interakcji z profilami Dalpo. Pełny zakres i cele przetwarzania danych osobowych w serwisach społecznościowych określane są przez ich administratorów.

Poprzez odwiedzanie przez Użytkownika profili Dalpo, Dalpo ma dostęp do ogólnych statystyk w zakresie informacji dotyczących zainteresowań Użytkownika i danych demograficznych (takich jak wiek, płeć, region), generowanych przez administratorów serwisów społecznościowych. W ramach prowadzenia przez Dalpo tych profili w pełni odpowiadamy za ich prowadzenie, umieszczane tam treści, informacje publikowane przez samych użytkowników, w tym również w wiadomościach prywatnych oraz za komunikację na wskazanych serwisach społecznościowych.

Serwis Facebook jest administrowany przez spółkę Meta Platforms, Inc z siedzibą w Kalifornii, USA oraz Meta Platforms Ireland Ltd.

Serwis YouTube jest administrowany przez Google Inc. 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, California, USA.

Serwis Linkedin jest administrowany przez LinkedIn Ireland Unlimited Company z siedzibą w Irlandii, Linkedin Corporation z siedzibą w Kalifornii, USA.

Jeżeli posiadasz konto w danym serwisie społecznościowym, mamy dostęp do Twoich informacji ustawionych jako publiczne, na takich samych zasadach jak inni użytkownicy danego serwisu.

Podczas Twojej wizyty na naszym profilu administrator serwisu społecznościowego korzysta z plików cookies i innych podobnych technologii, w celu monitorowania zachowania i podejmowanych przez Ciebie akcji. Informacje te gromadzone są między innymi na potrzeby stworzenia tzw. statystyki strony. Statystyki zawierają wyłącznie zanonimizowane dane statystyczne na temat użytkowników odwiedzających profil i nie ma możliwości powiązania ich z konkretną osobą. Nie posiadamy dostępu do danych osobowych wykorzystywanych przez serwisy społecznościowe na potrzeby przygotowywania m.in. statystyk strony.

Dzięki generowanym przez serwis społecznościowy statystykom strony posiadamy informacje o tym, w jaki sposób korzystasz z naszych profili oraz które z publikowanych treści są najbardziej popularne. Dzięki tym informacjom ulepszamy nasze profile poprzez dokładniejsze dopasowanie publikowanych treści do Twoich zainteresowań i upodobań. Podmiotem odpowiedzialnym za przetwarzanie Twoich danych na potrzeby generowania statystyk strony jest administrator każdego z ww. serwisów społecznościowych. W związku z tym, każdy z administratorów zobowiązany jest do poinformowania Cię o wszelkich sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych na potrzeby tworzenia statystyk strony oraz o możliwości skorzystania z prawa ochrony prywatności przysługującego zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

Więcej informacji w zakresie ochrony danych w związku z tworzeniem statystyk strony oraz możliwości skorzystania z nich bezpośrednio w interakcjach z serwisami społecznościowymi możesz znaleźć pod adresem:

 1. Facebook – https://www.facebook.com/legal/terms/information_about_page_insights_data
 2. YouTube – https://policies.google.com/privacy
 3. Linkedin – https://pl.linkedin.com/legal/privacy-policy

 

Deklaracja dotycząca ochrony danych w Google Analytics

Nasze strony używają mechanizmów analizy usług sieciowych Google Inc. (”Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA “): Google Analytics i Google Tag Manager. Google Analytics i Google Tag Manager używają plików cookies, które umożliwiają analizę sposobu korzystania ze stron internetowych. Informacje zbieranie przez pliki cookies są przekazywane na serwery Google znajdujące się w USA i archiwizowane.

Jeżeli funkcja anonimizacji adresu IP jest włączona podczas korzystania z naszej strony internetowej, adres IP Użytkownika jest skracany przez Google. Dotyczy to państw członkowskich Unii Europejskiej i innych państw wymienionych w Umowie o Europejskim Obszarze Gospodarczym. Jedynie w wyjątkowych przypadkach pełen adres IP jest wysyłany do serwera Google w USA i tam skracany. W ten sposób funkcja anonimizacji adresu IP jest aktywna na naszej stronie internetowej.

Na wniosek operatora strony internetowej, Google wykorzystuje gromadzone informacje do analizy ruchu na stronie internetowej, przygotowywania raportów dotyczących korzystania ze strony internetowej i innych usług związanych z korzystaniem z witryny internetowej. Adres IP przekazany przez Twoją przeglądarkę w ramach programu Google Analytics nie jest przechowywany wraz z innymi danymi Google.

Korzystamy z Google Analytics w celu wykonywania analiz dotyczących korzystania z naszej strony internetowej, w celu optymalizacji prezentowanych treści na witrynie internetowej.

 1. Bez względu na cel przetwarzania podanie danych jest dobrowolne, jednak ich niepodanie może uniemożliwić w zależności od konkretnego przypadku zawarcie umowy, korzystanie z wybranych usług w ramach serwisu i jego funkcjonalności lub otrzymywanie treści marketingowych.
 2. Gromadzenie, pozyskiwanie, zakres i cel zbierania danych osobowych
 3. Administrator informuje Użytkowników, że powierza przetwarzanie danych osobowych następującym podmiotom:

Edrone Sp. z o.o., ul.1 Lekarska, 31-203 Kraków, NIP: 676-248-20-64, KRS: 0000537197 – w celu korzystania z systemu mailingowego edrone.me, służącego do przesyłania newslettera,

Edrone Sp. z o.o., ul. Lekarska 1, 31-203 Kraków, NIP: 676-248-20-64, KRS: 0000537197: – w celach marketingowych tylko i wyłącznie na potrzeby kampanii emali, sms, social media uruchomionej lub wskazanej przez Administratora za pomocą systemu edrone,

Administrator informuje, że stosuje następujące technologie śledzące działania podejmowane przez użytkownika/Klienta w ramach strony internetowej Sklepu:

VI PRAWA OSÓB, KTÓRYCH DANE DOTYCZĄ

 1. Każdy Użytkownik, którego dane osobowe są przetwarzane przez grupę Dalpo Poland Sp. z.o.o. Trading sp.k. ma prawo:
 1. Użytkownik serwisu sklep.dalpo.pl ma również prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna, że przetwarzanie narusza przepisy ogólnego rozporządzania o ochronie danych.

VII NEWSLETTER

 1. Niniejsze zasady dotyczą wysyłki Newsletter tj. przesyłania przez Dalpo Poland Sp. z.o.o. Trading sp.k. na podany przez Użytkownika adres poczty elektronicznej (e-mail) i/lub numer telefonu wiadomości zawierających informacje dotyczące oferty (w tym promocji) sklepu internetowego dostępnego w domenie dsklep.alpo.pl (dalej: „Newsletter”).
 2. W celu otrzymywania Newsletter konieczny jest dostęp do sieci Internet oraz posiadanie adresu poczty elektronicznej (e-mail), telefonu komórkowego lub innego urządzenia, natomiast nie jest konieczne spełnienie szczególnych wymagań technicznych poza posiadaniem powszechnie wykorzystywanego systemu operacyjnego oraz przeglądarki internetowej.
 3. Użytkownik może wyrazić zgodę na otrzymywanie Newslettera poprzez:
 1. Użytkownik zobowiązany jest do powstrzymania się od dostarczania treści o charakterze bezprawnym, w szczególności w zakresie podawania danych cudzych bez zgody osób uprawnionych.
 2. Poszczególne wiadomości, wysyłane w ramach wysyłki Newsletter stanowią utwory w rozumieniu prawa autorskiego i podlegają ochronie określonej w przepisach prawa. Jakiekolwiek kopiowanie, modyfikowanie i wykorzystywanie w sposób niezgodny z przeznaczeniem lub bez zgody Dalpo może stanowić naruszenie prawa.
 3. Użytkownik w każdej chwili może zrezygnować z otrzymywania Newsletter poprzez:
 1. Spółka Dalpo Poland Sp. z.o.o. Trading sp.k. może zawiesić bądź zakończyć wysyłkę Newsletter po uprzednim poinformowaniu o tym fakcie Użytkowników na podane przez nich adresy e-mail.
 2. Spółka Dalpo Poland Sp. z.o.o. Trading sp.k. ma prawo do usunięcia nieprawidłowego lub nieistniejącego adresu e-mail podanego przez Użytkownika.

VIII POLITYKA COOKIES 

 1. Sklep Internetowy używa niewielkich plików, zwanych cookies. Zapisywane są one przez Dalpo.pl na urządzeniu końcowym osoby odwiedzającej Sklep Internetowy, jeżeli przeglądarka internetowa na to pozwala. Pliki cookies zwykle zawierają nazwę domeny, z której pochodzi, swój „czas wygaśnięcia” oraz indywidualną, losowo wybraną liczbę identyfikującą ten plik. Informacje zbierane za pomocą plików tego typu pomagają dostosowywać oferowane przez sklep.dalpo.pl produkty do indywidualnych preferencji i rzeczywistych potrzeb osób odwiedzających Sklep Internetowy. Daje też możliwość opracowywania ogólnych statystyk odwiedzin prezentowanych produktów w Sklepie Internetowym.
 2. Sklep dalpo.pl wykorzystuje dwa typy plików cookies:
  1. cookies sesyjne: po zakończeniu sesji danej przeglądarki lub wyłączeniu komputera zapisane informacje są usuwane z pamięci urządzenia. Mechanizm cookies sesyjnych nie pozwala na pobieranie jakichkolwiek danych osobowych ani żadnych informacji poufnych z komputera Klientów.
  2. cookies trwałe: są przechowywane w pamięci urządzenia końcowego Użytkownika i pozostają tam do momentu ich skasowania. Mechanizm cookies trwałych, wysłanych przez Sklep, pozwala na przechowywanie danych pozwalających na poprawne działanie Sklepu i jego funkcji.
 3. Sklep dalpo.pl wykorzystuje cookies własne w celu:
  1. uwierzytelniania Użytkownika w Sklepie Internetowym i zapewnienia sesji w Sklepie Internetowym (po zalogowaniu), dzięki której Użytkownik nie musi na każdej podstronie Sklepu Internetowego ponownie wpisywać loginu i hasła;
  2. analiz i badań oraz audytu oglądalności, a w szczególności do tworzenia anonimowych statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy korzystają ze Strony Internetowej Sklepu, co umożliwia ulepszanie jej struktury i zawartości.
  3. Sklep dalpo.pl wykorzystuje cookies zewnętrzne w celu:
   1. popularyzacji Sklepu za pomocą serwisu społecznościowego twitter.com (administrator cookies zewnętrznego: Twitter Inc. z siedzibą w USA).
   2. zbierania ogólnych i anonimowych danych statycznych za pośrednictwem narzędzi analitycznych Google Analytics (administrator cookies zewnętrznego: Google Inc z siedzibą w USA);
   3. popularyzacji Sklepu Internetowego za pomocą serwisu społecznościowego pinterest.com (administrator cookies zewnętrznego: Pinterest, Inc z siedzibą w USA);
   4. popularyzacji Sklepu Internetowego za pomocą serwisu społecznościowego Facebook, (administrator cookies zewnętrznego: Facebook Inc. Z siedzibą w USA lub Facebook Ireland z siedzibą w Irlandii);
   5. popularyzacji Sklepu Internetowego za pomocą serwisu społecznościowego LinkedIn, (administrator cookies zewnętrznego: LinkedIn Ireland Ltd. z siedzibą w Irlandii);
 4. Mechanizm cookies jest bezpieczny dla komputerów Użytkowników Serwisu. W szczególności tą drogą nie jest możliwy zdalny dostęp wirusów lub innego niechcianego oprogramowania lub oprogramowania złośliwego do urządzeń końcowych Użytkowników. Niemniej w swoich przeglądarkach Użytkownicy mają możliwość ograniczenia lub wyłączenia dostępu plików cookies do komputerów. W przypadku skorzystania z tej opcji korzystanie ze Sklepu Internetowego będzie możliwe, poza funkcjami, które ze swojej natury wymagają plików cookies.
 5. Sklep dalpo.pl może gromadzić Państwa adresy IP (numer przydzielany urządzeniu końcowemu osoby odwiedzającej serwis internetowy przez dostawcę usług, który umożliwia dostęp do Internetu i w większości przypadków jest przypisywany dynamicznie, tj. zmienia się przy każdym połączeniu z Internetem i z tego powodu traktowany jest powszechnie, jako nieosobista informacja identyfikująca). Adres IP jest wykorzystywany przez sklep.dalpo.pl w celu:
  – diagnozowania problemów technicznych z serwerem,
  – tworzenia analiz statystycznych (np. określeniu, z jakich regionów notujemy najwięcej odwiedzin),
  – modernizacji serwisu jako informacja dostarczająca wiedzy przydatna przy administrowaniu i udoskonalaniu Sklepu,
  – zapewnienia bezpieczeństwa oraz ewentualnej identyfikacji obciążających serwer, niepożądanych automatycznych programów do przeglądania treści Sklepu.
 6. Sklep zawiera linki i odnośniki do innych stron internetowych. Sklep.dalpo.pl nie ponosi odpowiedzialności za zasady ochrony prywatności na nich obowiązujące. Z tego powodu zachęcamy Państwa, by po przejściu za pośrednictwem Sklepu na stronę zarządzaną przez innego administratora, zapoznać się z polityką prywatności tam przyjętą.

IX ZABEZPIECZENIA

 1. Sprzedawca zapewnia Użytkownikom serwisu bezpieczne i szyfrowane połączenie podczas przesyłania danych osobowych oraz podczas logowania się do Konta Użytkownika w Sklepie. Sprzedawca stosuje certyfikat SSL wystawiony przez jedną z czołowych światowych firm w zakresie bezpieczeństwa i szyfrowania przesyłanych danych przez sieć Internet.
 2. dalpo.pl stosuje zabezpieczenia zapewniające ochronę danych przed utratą, niewłaściwym wykorzystaniem i modyfikacją. Sklep.dalpo.pl zobowiązuje się chronić wszelkie Państwa dane zgodnie z normami ochrony bezpieczeństwa i zachowania poufności.
 3. W przypadku, gdy Użytkownik posiadający Konto w Sklepie utracił w jakikolwiek sposób hasło dostępu, Sklep umożliwia wygenerowanie nowego hasła do Konta Klienta w Sklepie. Sklep nie wysyła jednak przypomnienia hasła. Hasło jest przechowywane w bazie danych w formie zaszyfrowanej, w sposób uniemożliwiający jego odczytanie. Celem wygenerowania nowego hasła należy podać adres e-mail w formularzu dostępnym pod linkiem „Nie pamiętasz hasła”, podanym przy formularzu logowania do Konta Użytkownik w Sklepie. Nowe hasło zostanie automatycznie wysłane wyłącznie na adres poczty elektronicznej podany podczas rejestracji lub zapisany w ostatniej zmianie profilu.
 4. dalpo.pl nigdy nie wysyła żadnej korespondencji, w tym korespondencji elektronicznej, z prośbą o podanie danych do logowania, a w szczególności hasła dostępowego do indywidualnego Konta Użytkownika. Informacje takie nie są również udostępniane drogą tradycyjnej korespondencji, e-mailową i telefoniczną.

 

 

 

 

 

Lokalizacja

Dalpo Poland sp. z o.o. Trading SP.K.

ul. Miedziana 3

60-118 Poznań

Nie prowadzimy sklepu stacjonarnego.

Kontakt

e-mail: sklep@dalpo.pl

telefon:

Obsługa klienta i zamówień: +48 535 797 783

Indywidualna oferta: +48 535 058 997

fax: +48 61 866 43 67