Regulamin

Regulamin

Zawarcie umowy pomiędzy Kupującym, a Sprzedającym może nastąpić na dwa sposoby.

Kupujący ma prawo przed złożeniem zamówienia do negocjacji wszelkich zapisów umowy ze Sprzedającym, w tym również zmieniających zapisy poniższego regulaminu. Negocjacje, te powinny być prowadzone w formie pisemnej i kierowane na adres Sprzedającego (Dalpo Poland Sp. z.o.o. Trading sp.k., ul. Miedziana 3, 60-118 Poznań).

 

W przypadku zrezygnowania przez Kupującego z możliwości zawarcia umowy na drodze indywidualnych negocjacji zastosowanie ma poniższy regulamin i stosowne przepisy prawa.

 

§1 Definicje

 

 1. Adres pocztowy – imię i nazwisko lub nazwa instytucji, położenie w miejscowości (w przypadku miejscowości podzielonej na ulice: ulica, numer budynku, numer mieszkania lub lokalu; w przypadku miejscowości niepodzielonej na ulice: nazwa miejscowości i numer nieruchomości), kod pocztowy oraz miejscowość.
 2. Adres reklamacyjny:
  Dalpo Poland Sp. z.o.o. Trading sp.k. ul. Miedziana 3, 60-118 Poznań
  e-mail: sklep@dalpo.pl
  telefon: 61 225-47-93
 3. Cennik dostaw – znajdujące się pod adresem https://sklep.dalpo.pl/dostawa-i-platnosci/ zestawienie dostępnych rodzajów dostawy i ich kosztów.
 4. Dane kontaktowe:
  Dalpo Poland Sp. z.o.o. Trading sp. k., ul. Miedziana 3, 60-118 Poznań
  e-mail: sklep@dalpo.pl
  telefon: 61 225-47-93
 5. Dostawa – rodzaj usługi przewozowej wraz z określeniem przewoźnika i kosztu wymieniona w cenniku dostaw znajdującym pod adresem https://sklep.dalpo.pl/dostawa-i-platnosci.
 6. Dowód zakupu – faktura, rachunek lub paragon wystawione zgodnie z ustawą o podatku od towarów i usług z dnia 11 marca 2004 roku (tj. z dn. 07.04.2022r. Dz. U. z 2022 r. poz. 931 z późniejszymi zmianami) i innymi stosownymi przepisami prawa.
 7. Karta produktu – pojedyncza podstrona sklepu zawierająca informacje o pojedynczym produkcie.
 8. Klient – pełnoletnia osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, a posiadająca zdolność do czynności prawnych, dokonująca u Sprzedającego zakupu związanego bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową (B2B).
 9. Kodeks cywilny – ustawa kodeks cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 roku (tj. z dn. 09.06.2022r. Dz. U. z 2022 r. poz. 1360 z późniejszymi zmianami).
 10. Kodeks dobrych praktyk – zbiór zasad postępowania, a w szczególności norm etycznych i zawodowych, o których mowa w art 2 pkt. 5 ustawy o przeciwdziałaniu nieuczciwym praktykom rynkowym z dnia 23 sierpnia 2007 roku (tj. z dn. 30.10.2017r. Dz. U. z 2017 r. poz. 2070 z późniejszymi zmianami).
 11. Konsument – pełnoletnia osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, dokonująca u Sprzedającego zakupu niezwiązanego bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.
 12. Koszyk – lista produktów sporządzona z oferowanych w sklepie produktów na podstawie wyborów Kupującego.
 13. Kupujący – zarówno Konsument, Quasi-Przedsiębiorca jak i Klient.
 14. Miejsce wydania rzeczy – adres pocztowy lub punkt odbioru wskazane w zamówieniu przez Kupującego.
 15. Moment wydania rzeczy – moment, w którym Kupujący obejmie rzecz w posiadanie.
 16. Platforma internetowa ODR – unijny serwis internetowy działający na podstawie  Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 524/2013 z dnia 21 maja 2013 r. w sprawie internetowego systemu rozstrzygania sporów konsumenckich oraz zmiany rozporządzenia (WE) nr 2006/2004 i dyrektywy 2009/22/WE i dostępny pod adresem https://webgate.ec.europa.eu/odr
 17. Płatność – metoda dokonania zapłaty za przedmiot umowy i dostawę wymieniona pod adresem https://sklep.dalpo.pl/dostawa-i-platnosci/
 18. Podmiot uprawniony – podmiot uprawniony do pozasądowego rozwiązywania sporów konsumenckich w rozumieniu ustawy o pozasądowym rozwiązywaniu sporów konsumenckich z dnia 23 września 2016 roku (Dz. U. z 2016 r. poz. 1823 z późniejszymi zmianami).
 19. Prawo konsumenckie – ustawa z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta (tj. z dn. 28.01.2020r. Dz. U. z 2020 r. poz. 287 z późniejszymi zmianami).
 20. Produkt – towar wydawany Kupującemu w związku z zawartą Umową oraz minimalna i niepodzielna ilość rzeczy, która może być przedmiotem zamówienia, a która podana jest w sklepie Sprzedającego jako jednostka miary przy określeniu jego ceny (cena/jednostka).
 21. Przedmiot umowy – produkty i dostawa będące przedmiotem umowy.
 22. Przedmiot świadczenia – przedmiot umowy.
 23. Punkt odbioru – miejsce wydania rzeczy nie będące adresem pocztowym, wymienione w zestawieniu udostępnionym przez Sprzedającego w sklepie.
 24. Quasi-Przedsiębiorca – osoba fizyczna zawierająca umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą gdy z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla niej charakteru zawodowego, wynikającego z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.
 25. Rejestr UOKiK ­– rejestr podmiotów uprawnionych prowadzony przez Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów na podstawie ustawy o pozasądowym rozwiązywaniu sporów konsumenckich z dnia 23 września 2016 roku z późniejszymi zmianami i dostępny pod adresem: http://polubowne.gov.pl/rejestr,5,pl.html
 26. Regulamin – niniejszy Regulamin Sklepu internetowego dostępnego pod adresem sklep.dalpo.pl
 27. Rzecz – rzecz ruchoma mogąca być lub będąca przedmiotem umowy.
 28. Sklep – serwis internetowy dostępny pod adresem dalpo.pl, za pośrednictwem, którego Kupujący może złożyć zamówienie.
 29. Sprzedający- “DALPO POLAND” spółka z ograniczoną odpowiedzialnością TRADING spółka komandytowa z siedzibą w Poznaniu (60-118), ul. Miedziana 3, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000669892, której akta rejestrowe przechowywane są przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, NIP: REGON: , numer rachunku bankowego: 51 1030 1247 0000 0000 8924 0007.
 30. System – zespół współpracujących ze sobą urządzeń informatycznych i oprogramowania, zapewniający przetwarzanie i przechowywanie, a także wysyłanie i odbieranie danych poprzez sieci telekomunikacyjne za pomocą właściwego dla danego rodzaju sieci urządzenia końcowego, potocznie określany Internetem.
 31. Termin realizacji – podana na karcie produktu liczba godzin lub dni roboczych.
 32. Umowa – umowa zawierana poza lokalem przedsiębiorcy lub na odległość w rozumieniu ustawy o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 roku (tj. z dn. 28.01.2020r. z późniejszymi zmianami) w przypadku Konsumentów i Quasi – Przedsiębiorców i umowa sprzedaży w rozumieniu art. 535 ustawy kodeks cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 roku w przypadku Klientów.
 33. Wada – zarówno wada fizyczna, jak i wada prawna.
 34. Wada fizyczna – niezgodność rzeczy sprzedanej z umową, a w szczególności jeśli rzecz:

 

§2 Warunki ogólne

 1. Niniejszy Regulamin określa warunki korzystania ze Sklepu internetowego. Administratorem i właścicielem Sklepu jest Sprzedający.
 2. Sprzedający świadczy usługi na rzecz Kupującego na warunkach i w zakresie określonym w niniejszym Regulaminie, Polityce Prywatności oraz złożonym Zamówieniu.
 3. Regulamin Sklepu określa rodzaje i zakres, a także warunki świadczenia usług drogą elektroniczną przez Sprzedającego, jak również warunki zawierania i rozwiązywania umów z Kupującym oraz tryb postępowania reklamacyjnego. Niniejszy Regulamin stanowi regulamin w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną.
 4. Kupujący korzystający w jakiejkolwiek formie z usług oferowanych przez Sklep, zobowiązany jest do przestrzegania postanowień niniejszego Regulaminu.
 5. Kupujący korzystając w jakiejkolwiek formie z usług oferowanych przez sklep akceptuje warunki opisane w Regulaminie, bez konieczności sporządzania odrębnej umowy.
 6. Kupujący zobowiązuje się korzystać z Sklepu w sposób zgodny z postanowieniami niniejszego Regulaminu oraz w sposób odpowiadający charakterowi działalności Sklepu.
 7. Oświadczenia składane przez Kupującego przy okazji rejestracji konta lub składania zamówienia bez rejestracji są równoznaczne ze stwierdzeniem, że: informacje podawane przez Kupującego są zgodne z prawdą, Kupujący zapoznał się z Regulaminem, Polityką Prywatności i akceptuje treść ww. dokumentów oraz że jest mu wiadome, że Zamówienia składane w serwisie Sklepu są odpłatne.
 8. Kupujący zobowiązany jest do przestrzegania zakazu nadużywania środków komunikacji elektronicznej oraz dostarczania przez lub do systemów teleinformatycznych Sprzedającego treści, które mogłyby: spowodować zachwianie pracy lub przeciążenie systemów teleinformatycznych Sprzedającego lub innych podmiotów, które biorą bezpośredni lub pośredni udział w świadczeniu usług drogą elektroniczną; naruszać dobra osób trzecich, ogólnie przyjęte normy społeczne lub takie, które w jakikolwiek sposób naruszałyby przepisy obowiązującego prawa bądź dobre imię Sprzedającego. Kupujący ponosi wyłączną odpowiedzialność za dane oraz inne treści umieszczane przez niego na stronie Sklepu.
 9. Kupujący zobowiązuje się powstrzymać od wszelkich działań mających na celu utrudnienie, destabilizację działalności Sklepu lub utrudnienie korzystania z Sklepu innym użytkownikom.
 10. Korzystanie z Sklepu odbywa się przy wykorzystaniu systemu teleinformatycznego, zapewniającego przetwarzanie i przechowywanie, a także wysyłanie i odbieranie danych poprzez sieci telekomunikacyjne, zgodnie z brzmieniem ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną.
 11. Korzystanie z Sklepu przez Kupującego wymaga:
  – dysponowania systemem teleinformatycznym umożliwiającym korzystanie z sieci Internet;
  – połączenia z siecią Internet;
  – posiadania konta e-mail.Sprzedający dokłada wszelkiej staranności, aby utrzymać jakość funkcjonowania Sklepu na najwyższym poziomie. Sprzedający stosuje się do Kodeksu dobrych praktyk.
  Sprzedający zastrzega, że zdjęcia zamieszczone na stronie internetowej są tylko poglądowe. Rzeczywisty wygląd produktu może się nieznacznie różnić.
 12. Kupujący zobowiązany jest do:
  – niedostarczania i nieprzekazywania treści zabronionych przez przepisy prawa, np. treści propagujących przemoc, zniesławiających lub naruszających dobra osobiste i inne prawa osób trzecich,
  – korzystania ze Sklepu w sposób nie zakłócający jego funkcjonowania, w szczególności poprzez użycie określonego oprogramowania lub urządzeń,
  – niepodejmowania działań takich jak: rozsyłanie lub umieszczanie w ramach sklepu niezamówionej informacji handlowej (spam),
  – korzystania ze Sklepu w sposób nieuciążliwy dla innych Kupujących oraz dla Sprzedającego,
  – korzystania z wszelkich treści zamieszczonych w ramach Sklepu jedynie w zakresie własnego użytku osobistego,
  – korzystania ze Sklepu w sposób zgodny z przepisami obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej prawa, postanowieniami Regulaminu, a także z ogólnymi zasadami etykiety.

 

§3 Zawarcie Umowy i realizacji

 1. Umowa z Kupującym zawierana jest w języku polskim, zgodnie z polskim prawem i niniejszym Regulaminem.
 2. Miejsce wydania rzeczy musi znajdować się na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej.
 3. Sprzedający zobowiązuje się świadczyć usługi i dostarczać rzeczy wolne od wad.
 4. Wszystkie ceny podawane przez Sprzedającego wyrażone są̨ w polskiej walucie i są̨ cenami brutto (zawierają̨ podatek VAT). Ceny produktów nie zawierają kosztu dostawy, który określony jest w Cenniku dostaw.
 5. Wszelkie terminy liczone są zgodnie z art. 111 Kodeksu cywilnego, czyli termin oznaczony w dniach kończy się z upływem ostatniego dnia, a jeżeli początkiem terminu oznaczonego w dniach jest pewne zdarzenie, nie uwzględnia się przy obliczaniu terminu dnia, w którym to zdarzenie nastąpiło.
 6. Potwierdzenie, udostępnienie, utrwalenie, zabezpieczenie wszelkich istotnych postanowień Umowy w celu uzyskania dostępu do tych informacji w przyszłości następuje w postaci:
  – potwierdzenia Zamówienia poprzez wysłanie na wskazany adres e-mail: Zamówienia, faktury pro forma, informacji o prawie odstąpienia od Umowy, niniejszego Regulaminu w wersji pdf, wzoru formularza odstąpienia od Umowy w wersji pdf, linków do samodzielnego pobrania Regulaminu i wzorca odstąpienia od Umowy
  – dołączenia do zrealizowanego Zamówienia, wysłanego do wskazanego miejsca wydania rzeczy wydrukowanych: dowodu zakupu, informacji o prawie odstąpienia od Umowy, niniejszego Regulaminu, wzoru formularza odstąpienia od Umowy.
 7. Sprzedający informuje o znanych mu gwarancjach udzielonych przez osoby trzecie dla produktów znajdujących się w Sklepie.
 8. Sprzedający nie pobiera żadnych opłat za komunikację z nim z wykorzystaniem środków porozumiewania na odległość, a Kupujący poniesie jej koszty w wysokości wynikającej z umowy jaką zawarł z osobą trzecią świadczącą na jego rzecz określoną usługę umożliwiającą porozumiewanie na odległość.
 9. Sprzedający zapewnia Kupującemu korzystającemu z systemu poprawność́ działania Sklepu w następujących przeglądarkach: IE wersja 7 lub nowsza, FireFox wersja 3 lub nowsza, Opera wersja 9 lub nowsza, Chrome wersja 10 lub nowsza, Safari z zainstalowanymi najnowszymi wersjami JAVA i FLASH, na ekranach o rozdzielczości poziomej powyżej 1024 px. Używanie oprogramowania firm trzecich mających wpływ na funkcjonowanie i funkcjonalność przeglądarek: Internet Explorer, FireFox, Opera, Chrome, Safari może mieć wpływ na poprawne wyświetlanie Sklepu, dlatego w celu uzyskania pełnej funkcjonalności Sklepu, należy je wszystkie wyłączyć́.
 10. Kupujący może skorzystać z opcji zapamiętania jego danych przez Sklep w celu ułatwienia procesu składania kolejnego Zamówienia. W tym celu Kupujący powinien podać login i hasło, niezbędne do uzyskania dostępu do swojego konta. Login i hasło są ciągiem znaków ustalanych przez Kupującego, który ma obowiązek zachowania ich w tajemnicy i chronienia przed niepowołanym dostępem osób trzecich. Kupujący ma w każdej chwili możliwość wglądu, poprawiania, aktualizacji danych oraz usuwania konta w Sklepie. Zamówienia można składać́ 24 godziny na dobę.
 11. W celu złożenia Zamówienia Kupujący powinien wykonać co najmniej następujące czynności, z których część może być wielokrotnie powtarzana:
  – dodanie do koszyka produktu;
  -wybór rodzaju dostawy;
  – wybór rodzaju płatności;
  – wybór Miejsca wydania rzeczy;
  – złożenie w sklepie Zamówienia poprzez użycie przycisku „Składam zamówienie z obowiązkiem zapłaty”.
 12. Zawarcie umowy z Konsumentem i Quasi-Przedsiębiorcą następuje z chwilą złożenia Zamówienia
 13. Realizacja Zamówienia Konsumenta i Quasi-Przedsiębiorcy płatnego za pobraniem następuje niezwłocznie, a Zamówienia płatnego przelewem lub za pośrednictwem systemu płatności elektronicznych po zaksięgowaniu wpłaty na koncie Sprzedającego, co powinno nastąpić w terminie 30 dni od złożenia Zamówienia, chyba że Konsument albo Quasi-Przedsiębiorcą nie był w stanie spełnić świadczenia z nie swojej winy i poinformował o tym Sprzedającego.
 14. Zawarcie Umowy z Klientem następuje z chwilą przyjęcia Zamówienia przez Sprzedającego, o czym informuje on Klienta w terminie do 48 godzin od złożenia Zamówienia.
 15. Realizacja Zamówienia Klienta płatnego za pobraniem następuje niezwłocznie po zawarciu Umowy, a zamówienia płatnego przelewem lub za pośrednictwem systemu płatności elektronicznych po zawarciu Umowy i zaksięgowaniu wpłaty Klienta na koncie Sprzedającego.
 16. Realizacja Zamówienia Klienta może być uzależniona od dokonania wpłaty całości lub części wartości Zamówienia lub uzyskania limitu kredytu kupieckiego co najmniej o wartości Zamówienia, lub zgody Sprzedającego na wysłanie Zamówienia za pobraniem (płatnego przy odbiorze).
 17. Rozliczenia transakcji kartą kredytową i e-przelewem przeprowadzane są za pośrednictwem Dotpay.pl.
 18. Wysłanie Przedmiotu umowy następuje w terminie określonym na Karcie produktu, a dla Zamówień złożonych z wielu produktów w najdłuższym terminie z określonych na Kartach produktów. Bieg terminu rozpoczyna się z chwilą realizacji Zamówienia.
 19. Wysłanie przesyłki za granicę możliwe jest tylko po wcześniejszej konsultacji z pracownikiem działu obsługi klienta.
 20. Zakupiony Przedmiot umowy jest wraz z wybranym przez Kupującego dokumentem sprzedaży wysyłany wybranym przez Kupującego rodzajem dostawy do wskazanego przez Kupującego w Zamówieniu Miejsca wydania rzeczy.

 

§4 Prawo do odstąpienia od Umowy

 

 1. Konsumentowi oraz Quasi-Przedsiębiorcy, przysługuje na podstawie art. 27 Prawa konsumenckiego prawo do odstąpienia od umowy zawartej na odległość, bez podania przyczyny i bez ponoszenia kosztów, z wyjątkiem kosztów określonych w art. 33, art. 34 Prawa konsumenckiego.
 2. Termin odstąpienia od umowy zawartej na odległość wynosi 14 dni od momentu wydania rzeczy, a do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem.
 3. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy Konsument i Quasi-Przedsiębiorca może złożyć zgodnie z zasadami opisanymi w dokumencie „Ogólne warunki sprzedaży i dostawy towarów”, dostępnym na stronie: https://sklep.dalpo.pl/reklamacje-i-zwroty/ lub w innej formie zgodnej z Prawem konsumenckim.
 4. Sprzedający niezwłocznie potwierdzi Konsumentowi bądź Quasi-Przedsiębiorcy na e-mail (podany przy zawieraniu Umowy i inny jeżeli został podany w złożonym oświadczeniu) otrzymanie oświadczenia o odstąpieniu od Umowy.
 5. W przypadku odstąpienia od Umowy, Umowa jest uważana za niezawartą.
 6. Konsument i Quasi-Przedsiębiorca ma obowiązek zwrócić rzecz Sprzedającemu niezwłocznie, jednak nie później niż 14 dni od dnia, w którym odstąpił od Umowy. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie rzeczy przed jego upływem.
 7. Konsument i Quasi-Przedsiębiorca odsyła rzeczy będące Przedmiotem umowy, od której odstąpił na własny koszt.
 8. Konsument i Quasi-Przedsiębiorca nie ponosi kosztów dostarczania treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli nie wyraził zgody na spełnienie świadczenia przed upływem terminu do odstąpienia od Umowy, lub nie został poinformowany o utracie przysługującego mu prawa odstąpienia od Umowy w chwili udzielania takiej zgody, lub przedsiębiorca nie dostarczył potwierdzenia zgodnie z art. 15 ust. 1 i art. 21 ust. 1. Prawa konsumenckiego.
 9. Konsument i Quasi-Przedsiębiorca ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości rzeczy będącej Przedmiotem umowy, a będące wynikiem korzystania z niej w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.
 10. Sprzedający niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od Umowy złożonego przez Konsumenta lub Quasi-Przedsiębiorcę zwróci Konsumentowi i Quasi-Przedsiębiorcy wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy, a jeżeli Konsument bądź Quasi-Przedsiębiorca wybrał sposób dostawy inny niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedającego, Sprzedający nie zwróci Konsumentowi lub Quasi-Przedsiębiorcy dodatkowych kosztów zgodnie z art 33 Prawa konsumenckiego.
 11. Sprzedający dokonuje zwrotu zapłaty przy użyciu takiego samego sposobu płatności, jakiego użył Konsument i Quasi-Przedsiębiorca, chyba że Konsument i Quasi-Przedsiębiorca wyraźnie zgodził się na inny sposób płatności, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.
 12. Sprzedający może wstrzymać się ze zwrotem zapłaty otrzymanej od Konsumenta bądź Quasi-Przedsiębiorcy do chwili otrzymania rzeczy z powrotem lub dostarczenia przez Konsumenta bądź Quasi-Przedsiębiorcę dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
 13. Konsumentowi i Quasi-Przedsiębiorcy zgodnie z art 38 Prawa konsumenckiego nie przysługuje prawo do odstąpienia od umowy:
  – w której cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi Sprzedający nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od Umowy;
  – w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji Konsumenta bądź Quasi-Przedsiębiorcy lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;
  – w której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia;
  – w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
  – w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami;
  – w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
  – o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą Konsumenta bądź Quasi-Przedsiębiorcy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez przedsiębiorcę o utracie prawa odstąpienia od umowy;
  – o dostarczanie dzienników, periodyków lub czasopism, z wyjątkiem umowy o prenumeratę.
 14.  Za wyjątkiem postanowień rozdziału 4 Prawa konsumenckiego odnoszącego się do ww. zasad odstąpienia od umowy oraz rozdziału 5a i 5b Prawa konsumenckiego, pozostałe jej postanowienia nie znajdują zastosowania do Umów zawieranych pomiędzy Sprzedającym a Quasi-Przedsiębiorcą.

 

§5 Odpowiedzialność za Produkt, Reklamacja

 1. Sprzedający ponosi odpowiedzialność wobec Konsumenta i Quasi-Przedsiębiorcy na zasadach określonych w art.43a i następnych ustawy o Prawach konsumenta.
 2. W przypadku Produktów nabytych przez Konsumenta i Quasi-Przedsiębiorcę Sprzedający odpowiada za brak ich zgodności z Umową istniejący w chwili jego dostarczenia i ujawnienia w ciągu dwóch lat od tej chwili.
 3. W przypadku, gdy Produkt jest niezgodny z Umową, Konsument i Quasi-Przedsiębiorca może żądać jego naprawy lub wymiany przy czym Sprzedający może dokonać wymiany, gdy Konsument lub Quasi-Przedsiębiorca żąda naprawy, lub Sprzedający może dokonać naprawy, gdy Konsument lub Quasi-Przedsiębiorca żąda wymiany, jeżeli doprowadzenie do zgodności Produktu z Umową w sposób wybrany przez Konsumenta lub Quasi-Przedsiębiorcę jest niemożliwe albo wymagałoby nadmiernych kosztów dla Sprzedającego. Jeżeli naprawa i wymiana są niemożliwe lub wymagałyby nadmiernych kosztów dla Sprzedającego, może on odmówić doprowadzenia Produktu do zgodności z Umową.
 4. W przypadku, gdy Produkt jest niezgodny z Umową, Konsument i Quasi-Przedsiębiorca mogą złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od Umowy, gdy:
  – Sprzedający odmówił doprowadzenia Produktu do zgodności z Umową zgodnie z art. 43d ust. 2 ustawy o Prawach konsumenta;
  – Sprzedający nie doprowadził Produktu do zgodności z Umową zgodnie z art. 43d ust. 4-6 ustawy o Prawach konsumenta;
  –  brak zgodności Produktu z Umową występuje nadal, mimo że Sprzedający próbował doprowadzić Produkt do zgodności z Umową;
  – brak zgodności Produktu z Umową jest na tyle istotny, że uzasadnia obniżenie ceny albo odstąpienie od Umowy bez uprzedniego skorzystania ze środków ochrony określonych w art. 43d ustawy o Prawach konsumenta (wymiana albo naprawa Produktu);
  – z oświadczenia Sprzedającego lub okoliczności wyraźnie wynika, że nie doprowadzi on Produktu do zgodności z Umową w rozsądnym czasie lub bez nadmiernych niedogodności.
 5. Konsument i Quasi-Przedsiębiorca nie są uprawnieni do odstąpienia od Umowy w przypadku, gdy brak zgodności Produktu z Umową nie jest istotny.
 6. Wszelkie reklamacje związane z realizacją Umowy można przesyłać na adres reklamacyjny. Zalecanym jest by w reklamacji zawrzeć zwięzły opis wady, datę i okoliczności jej wystąpienia, żądanie w związku z wadą Produktu oraz dane kontaktowe Kupującego. Formularz reklamacyjny dostępny jest na stronie: https://sklep.dalpo.pl/reklamacje-i-zwroty/
 7. Reklamacje rozpoznawane będą w terminie 14 dni od dnia ich otrzymania przez Sprzedającego, przy czym w odniesieniu do Quasi-Przedsiębiorców i Klientów brak udzielania odpowiedzi w ww. terminie nie oznacza uznania reklamacji.
 8. Sprzedający na podstawie art. 558 § 1 Kodeksu cywilnego całkowicie wyłącza odpowiedzialność wobec Klientów i Quasi-Przedsiębiorców z tytułu wad fizycznych i prawnych (rękojmia).

§6 Polityka prywatności oraz bezpieczeństwo danych osobowych

 1. Administratorem danych osobowych przekazywanych przez Kupujących jest Sprzedający.
 2. Sprzedający zobowiązuje się̨ do przetwarzania i ochrony danych osobowych Kupującego zgodnie z przepisami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych – RODO).
 3. Szczegółowe zasady przetwarzania danych osobowych oraz ochrony prywatności Kupującego określa dokument Polityka Prywatności dostępna pod adresem https://sklep.dalpo.pl/polityka-prywatnosci. Kupujący powinien zapoznać się z nimi przed rozpoczęciem korzystania z usług Sprzedającego.

 

§7 Postanowienia końcowe

 Żadne z postanowień niniejszego Regulaminu nie ma na celu naruszenia praw Kupującego. Nie może być́ również̇ w ten sposób interpretowane, gdyż̇ w przypadku niezgodności jakiejkolwiek części Regulaminu z obowiązującym prawem Sprzedający deklaruje bezwzględne podporzadkowanie się i stosowanie tego prawa w miejsce zakwestionowanego przepisu Regulaminu.

 1. O zmianach Regulaminu i ich zakresie zarejestrowani Kupujący będą̨ powiadomieni drogą elektroniczną (na wskazany przy rejestracji lub zamówieniu e-mail). Powiadomienie zostanie wysłane co najmniej na 30 dni przed wejściem w życie nowego Regulaminu. Zmiany wprowadzane będą w celu dostosowania Regulaminu do obowiązującego stanu prawnego.
 2. Aktualna wersja Regulaminu jest zawsze dostępna dla Kupującego w zakładce Regulamin (https://sklep.dalpo.pl/regulamin). W trakcie realizacji Zamówienia oraz w całym okresie opieki posprzedażowej Kupującego obowiązuje Regulamin zaakceptowany przez niego przy składaniu Zamówienia. Za wyjątkiem sytuacji, kiedy Konsument bądź Quasi-Przedsiębiorca uzna go za mniej korzystny od aktualnego i poinformuje Sprzedającego o wyborze aktualnego jako obowiązującego.
 3. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się̨ odpowiednie obowiązujące przepisy prawne. Kwestie sporne, jeśli Konsument bądź Quasi-Przedsiębiorca wyrazi taką wolę, rozwiązuje się na drodze postępowania mediacyjnego przed Wojewódzkimi Inspektoratami Inspekcji Handlowej lub procesu przed sądem polubownym przy Wojewódzkim Inspektoracie Inspekcji Handlowej. Konsument i Quasi-Przedsiębiorca może również skorzystać z równoważnych i zgodnych z prawem metod przedsądowego lub pozasądowego rozwiązywania sporów np. za pośrednictwem unijnej platformy internetowej ODR lub dokonując wyboru dowolnego podmiotu uprawnionego spośród znajdujących się w rejestrze UOKiK. Sprzedający oświadcza zamiar i wyraża zgodę na pozasądowe rozwiązanie sporu konsumenckiego. W ostateczności sprawę rozstrzyga Sąd właściwy miejscowo i rzeczowo.

 

Lokalizacja

Dalpo Poland sp. z o.o. Trading SP.K.

ul. Miedziana 3

60-118 Poznań

Nie prowadzimy sklepu stacjonarnego.

Kontakt

e-mail: sklep@dalpo.pl

telefon:

Obsługa klienta i zamówień: +48 535 797 783

Indywidualna oferta: +48 535 058 997

fax: +48 61 866 43 67